از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۲۶م.-
۱۹۲۷م.-
۱۹۲۷م.-
۱۹۲۹م.-
۱۹۳۴م.-
۱۹۳۸م.۱۹۳۸م.
۱۹۳۹م.-
۱۹۴۱م.-
۱۹۴۱م.-
۱۹۴۲م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۱م.
-۲۰۰۴-۰۲م.
--
۲۰۰۶م.۲۰۰۶م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۱۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان اربیل در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.1779 seconds