آخرین ویرایش : December 10, 2016

نزار شنیشل زامل

تحصیلات


محل تحصیلتوضیحات بیشتر:
  • رئیس شورای صائبی استان میسان پس از 1997
  • مسئول امور طائفه مندائیون و مدیر نشست ها و سخنرانی های ویژه دینی طائفه مندائیه
  • مدرس آموزش علوم دینی مندائیه

done in 0.0401 seconds