آخرین ویرایش : December 23, 2016

نسرین المشاط

تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
محل تحصیل دانشکده علوم دانشگاه بغداد
  • فوق لیسانس علوم 1977
دانشکده علوم دانشگاه قاهره
  • دریافت لیسانس از این دانشکده 1964

توضیحات بیشتر:
  • نسرین محمد حسین المشاط
  • تحصیلات مقدماتی در بغداد
  • بازنشسته 1996

done in 0.0247 seconds