آخرین ویرایش : January 6, 2012

فیصل رضی الموسوی

مناصب و مشاغل


رئیس

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
رئیس دور نخست مجلس شورای بحرین


روابط خانوادگی


نام همسر

دارای رابطه خانوادگی با

بهیه جواد الجشی


بهیه جواد الجشی خاله فیصل الموسوی رئیس دور نخست مجلس شورا است.


فوزیه سعید عبدالله الصالح


نسبت فامیلی دارند.


فیصل رضی الموسوی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

done in 0.028 seconds