آخرین ویرایش : February 19, 2017

داود الچلبی


توضیحات بیشتر:

پیشینه وی ، پزشک ، محقق ، مورخ ، پزشک نظامی در موصل تا پایان جنگ جهانی اول ، اسارت به دست نیروهای انگلیس در سال 1915 و پس از گذشت یک سال بازگشت به ارتش عثمانی ، پزشک در نیروی پلیس 1918 ، پیوستن به ارتش عراق و دریافت درجه نظامی ، نماینده موصل در مجلس موسسان 1924 ، سپس بازگشت به ارتش و فعالیت به عنوان مدیر امور بهداشت در ارتش از 1930 تا زمان بازنشستگی 1933، عضو مجمع علمی عربی در سوریه 1943 ، عضو اعزامی به مجمع زبان عربی در قاهره 1946 ، نویسنده عریضه ای در زمینه « اصلاح حروف » به زبان ترکی 1909 و ارائه آن به مجلس نمایندگان در اواخر دوره عثمانی ، وی در این نامه پیشنهاد جایگزینی حروف عربی به جای حروف لاتینی را در کتابت ترکی ارائه داد. وی متعلق به خانواده ای بود که در ابتدای امر مسیحی بودند و پس از مدتی اسلام آوردند و جد آنها محمد نامیده شد ، دریافت درجه نظامی سرهنگ دومی ، کتابخانه خصوصی او در سال 1968 در موصل بنابر وصیت وی وقف شد.

آثار وی ، انتشار پژوهش های وی در مجله های « اللغة العرب » صاحب امتیاز : کرملی و « المقتطف » چاپ مصر و مجله « غرفة تجارة بغداد »


done in 0.0547 seconds