آخرین ویرایش : February 24, 2017

مجید عبدالامیر خلف سعود

محل سکونت استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «الشکر» از عشیره «آل زوین» و منسوب به سادات

done in 0.0395 seconds