آخرین ویرایش : May 2, 2017

محمد جواد شیخ راضی

تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۱م.
محل تولد استان نجف
محل درگذشت استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • شیخ محمد جواد بن شیخ عبدالرضا شیخ راضی
  • تحصیل نزد پدر و علمای عصر خود
  • دریافت اجازات علمی در رشته فقه و اصول از سوی آیات عظام سید محسن حکیم و علامه حسین الحلی
  • فقیه، متکلم، شاعر در انواع شعر
  • تدریس بیان و معانی
  • پدر وی (1298-1356)از جمله علمای بزرگ حوزه علمیه نجف بود
  • تالیف رساله هایی در رشته اصول و تقاریر دروس اساتید خود

done in 0.0226 seconds