آخرین ویرایش : October 22, 2017

رضا الطیار


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی ، رضا عبدالجلیل حبیب الطیار.
  • از جمله فعالیتهای وی ، تدریس زبان عربی در مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ، عضو اتحادیه ادبای عراق ، نظارت بر صفحات تخصصی در دو مجله « فنون » و « الف باء » .

 


done in 0.028 seconds