آخرین ویرایش : February 13, 2018

سامی خوندة

تاریخ تولد ۱۹۰۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0251 seconds