آخرین ویرایش : February 16, 2018

کاظم السودانی

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۸۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۰م.
محل تولد استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • تحصیل مقدمات علمی در مدارس علمی نجف
  • محقق، شاعر و نظم شعر از عنفوان جوانی به مناسبت های اجتماعی

done in 0.023 seconds