آخرین ویرایش : February 18, 2018

سالم عبدالرزاق الطائی

تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

done in 0.0247 seconds