آخرین ویرایش : April 15, 2018

فریدون پنجوینی

تحصیلات


محل تحصیل

مرکز تربیت معلم عراق


  • فارغ التحصیل زبان عربی


محل تولد شهر پنجوین

توضیحات بیشتر:
  • شاعر
  • روزنامه نگار
  • عضو هیئت تحریریه مجله «گلاویژ نو» در سلیمانیه
  • مدیر رادیو نوروز

done in 0.0248 seconds