آخرین ویرایش : April 28, 2018

شاکر ناصر حیدر

تاریخ تولد ۱۹۱۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۳م.
محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • فعالیتهای وی، انتشار تعدادی از پژوهش های حقوقی و اقتصادی در مجلات علمی برخی کتب به چاپ رسیده وی عبارت اند از : « احکام الارضی فی العراق » در دو چاپ 1940-1944، « مذکرة فی احکام تصرف الاجنبی بالاموال غیر المنقولة فی العراق » در دو چاپ 1945-1949 ، « شرح القانون المدنی الجدید » در دوجلد 1952-1953، « الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید : الحقوق العینیة الاصلیة » در دوجلد 1959 و نیز « الوجویز فی الحقوق العینیة الاصلیة » در دو جلد 1959 و نیز « الوجیز فی الحقوق العینیة الاصلیة » جلد اول در زمینه حق مالکیت 1969.

done in 0.0263 seconds