آخرین ویرایش : April 28, 2018

شاکر فتاح


توضیحات بیشتر:
  • از پیشگامان نثر در ادبیات معاصر کرد ، از مروجین قصه کردی ، کارمند دولت در منطق مختلف عراق ، قائم مقام ، استاندار ، عضو مجلس ، علاقمند به هدایت و رهبری فعالیتهای فرهنگی و راهبری فعالیتهای فرهنگی ، افتتاح مدارس و انجمن های فرهنگی  برای توسعه آگاهی عملی و ملی با هدف مبارزه با بی سوادی ، توجه به آموزش کودکان و جوانان ، چاپ اولین مقاله در روزنامه « زیان » 1927 ، رئیس هیئت تحریریه مجله « یاد کاری لاوان » 1934.

done in 0.0541 seconds