آخرین ویرایش : August 5, 2018

سلیم حسون


توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، فعالیت در زمینه آموزش و روزنامه نگاری ، مدرس دینی در مدرسه پدران دومنیکن ، بازرس علوم منطقه موصل و سپس بصره ، پس از مدتی از کار خود کناره گیری کرد و به کشور های اروپایی سفر کرد و پس از بازگشت انتشارات جدیدی را در بغداد تاسیس کرد ، قائم مقام مجله « اکلیل الورود " که در فاصله سال های 1901 - 1909 در موصل به چند زبان و تحت نظارت پدران دومنیکن به چاپ می رسید ، نویسنده در مجله « النادی العلمی » 1919 ، انتشار روزنامه ای تحت عنوان « العالم العربی » 1924 عضو مجلس نمایندگان می باشد.

done in 0.0243 seconds