از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۹۳۸م.-
۱۹۳۹م.-
۱۹۴۷م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۴م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۶۰م.-
۱۹۶۵م.-


توضیحات بیشتر:

کوی سنجق یکی از شهرهای استان اربیل در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.0392 seconds