آخرین ویرایش : January 5, 2019

عبدالکریم البرزنجی

تاریخ تولد ۱۸۸۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۴م.
محل تولد ناحیه قادر کرم در شمال عراق

توضیحات بیشتر:
  • از اولاد امام موسی کاظم (ع)
  • سید عبدالکریم بن سید حسین بن سید عبدالکریم بن... الی سید عیسی البرزنجی
  • رئیس سادات «برزنجیه» و از شخصیت های دینی و ملی شمال عراق
  • متصوف، صاحب تکیه هایی برای ارشاد دینی مردم
  • مشارکت در جنگ های «شعیبة» به همراه پدرش و به رهبری شیخ محمود حفید با انگلیس
  • وی با رؤسای قبایل کرد و عرب و سیاستمداران عراق رابطه و دیدار داشت
  • شیخ جعفر برزنجی شخصیت ملی مشهور در وحدت عراق از جمله فرزندان وی است.

done in 0.0209 seconds