آخرین ویرایش : July 6, 2019

صباح آل رمیز

تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، شیخ قبیله مضری عدنانی « بنی مالک » یکی از قبایل سه گانه « المنتفک » پس از 1979 ، آگاه به انساب عشایر عرب و امور اجتماعی آنها ، برادران وی ، جاسم ، ناظم ، عبدالعظیم ، کاظم ، قاسم ، لامی و علی نام دارند.

done in 0.0201 seconds