آخرین ویرایش : July 6, 2019

صباح ابراهیم الشیخلی


توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، محقق در تاریخ با گرایش مطالعات آفریقایی در قرون وسطی، استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات ، فعالیت در وزارت آموزش و پرورش به عنوان محقق و ناظر بر روی کتب تخصصی تاریخ از 1974- 1976 ، مدرس در گروه تاریخ دانشکده ادبیات از سال 1981 ، مشارکت در کنفرانس تمدن اسلامی در خارطوم 1984.

done in 0.0474 seconds