از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۴۷م.-
۱۹۵۷م.-


توضیحات بیشتر:

چمچمال یکی از شهرهای استان سلیمانیه کردستان عراق است.

done in 0.1054 seconds