آخرین ویرایش : April 26, 2022

محمد ابراهیم الجار الله

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ملک سعود ریاض


کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه استنفورد آمریکا


کارشناسی ارشد مهندسی عمرانکارشناسی ارشد مهندسی عمران

دانشگاه میشیگان آمریکا


دکترای مهندسی عمران توضیحات بیشتر:

وزیر امور شهری و روستایی سابق، سفیر عربستان سعودی در ایتالیا 2006-2010، عضو مجلس شورا، استاد یار دانشگاه ملک سعود، دانشیار دانشگاه ملک سعود، مدیر کل پروژه در دانشگاه ملک سعود، مدیر دانشگاه ملک سعود 


done in 0.0451 seconds