از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۷-۰۸م.
--
--
--
--
۲۰۰۹م.۲۰۰۹م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۸۳-۰۲-۱۴م.۱۹۸۶-۱۲-۳۱م.


توضیحات بیشتر:

امان پایتخت و پر جمعیت‌ترین شهر کشور اردن است.

done in 0.0407 seconds