آخرین ویرایش : January 19, 2012

رشید کریم رشید سلیمان

معروف به : محمد رشید ماووتی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات حوزوی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم کردستان .
نماینده استان سلیمانیه .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان معلم مقطع ابتدایی بوده است .


گرایشات


موسس

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


عضو کمیته رهبری حزب اتحاد اسلامی کردستان .


محل تولد شهر سلیمانیه
متولد ماووت در سلیمانیه .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه mawety@yahoo.com

done in 0.044 seconds