از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۴۵م.۱۹۴۵م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۱۶۱ه.ق.۱۱۶۱ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۲۸م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۱۴م.-


توضیحات بیشتر:

کاظمین یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است.

done in 0.0896 seconds