از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

روستای الجسره از توابع استان شمالی بحرین است.

done in 0.0249 seconds