از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۶۵م.-
۱۹۶۶م.-


توضیحات بیشتر:

پنجوین یکی از شهرهای استان سلیمانیه عراق است.

done in 0.0283 seconds