از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۱۹م.۱۹۲۰م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

شهر حلب مرکز استان حلب در شمال کشور سوریه است.

done in 0.0304 seconds