از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۴-۰۳-۱۷م.۱۹۶۰-۱۲-۲۵م.
۱۹۶۳-۰۲-۰۴م.۲۰۱۱-۱۱-۰۵م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۱۲-۰۶م.-


توضیحات بیشتر:

ریاض پایتخت کشور عربستان سعودی است که در فلات نجد واقع شده است.

done in 0.1599 seconds