آخرین ویرایش : January 29, 2012

عبدالرحمن عبدالحسین جواهری

تحصیلات


محل تحصیل

شهر لندن


لیسانس و فوق لیسانس شیمی


مناصب و مشاغل


عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دور اول 2002، نایب رئیس کمیته خدمات عمومی و محیط زیست در سال سوم و چهارم دور اول مجلس شورا، عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست در سال اول و دوم دور اول مجلس شورا.
عضو مجلس شورا در دور دوم و سوم، عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست سال اول و دوم دور دوم مجلس شورا.

هیئت مدیره انجمن کود عرب در بحرین

( از ۲۰۰۵م. )

هیئت اجرایی انجمن صنعت کود شیمیایی در بحرین

( از ۲۰۰۵م. )
و رئیس کمیته فنی 2006.

هیئت مدیره سازمان ملی نفت و گاز بحرین

( از ۲۰۰۵م. )

موسسه آمریکایی مهندسین شیمیجامعه مهندسان بحرینانجمن انتقال فن آوری بحرین


عضو موسس

انجمن برنامه ریزی استراتژیک در بحرین "جمعیة التخطیط الاستراتیجی"انجمن مبارزه با سرطان در بحرینکارمند

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج [فارس] در بحرین - GPIC

( از ۱۹۸۳م. )
مهندس، مدیر عملیات GPIC، مدیر پروژه «Urea» در شرکت GPIC. مدیر کل 2005GPIC  .


عبدالرحمن عبدالحسین جواهری

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت ایرانی تبار
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

عبدالرحمن جواهری دارای روابط حسنه با خاندان آل‏ خلیفه است. وی همچنین به اقتصاد، محیط زیست، بهداشت، امور تجاری، تحقیقات علمی در حوزه صنعت پتروشیمی و امور مربوط به زنان و کودکان علاقه دارد.


done in 0.0319 seconds