آخرین ویرایش : April 2, 2012

آمنه زکری سعید یوسف

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
نماینده شهر دهوک .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.047 seconds