از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۵۷ه.ش.-
۱۹۳۰م.-


توضیحات بیشتر:

شهر دمشق مرکز استان دمشق، دومین شهر بزرگ و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد.

done in 0.039 seconds