آخرین ویرایش : November 11, 2011

جمیل عبدی سندی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۷۷م. )
لیسانس کار و امور اقتصادی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو فراکسیون زرد .
از اعضای کمیسیون دایمی پارلمان کردستان .

رئیس

عضو


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


جمیل عبدی سندی

تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.032 seconds