آخرین ویرایش : June 19, 2012

آیت الله فاضل لنکرانی

سایر موارد


نام شاگردان وی

عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی (شیخ عیسی قاسم)

( از دهه ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۶/۰۳/۰۸م. )
در حوزه علمیه قمdone in 0.0236 seconds