آخرین ویرایش : February 13, 2012

محمد خلیفه آل خلیفه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه اسکندریه مصر


لیسانس مدیریت

کشور انگلستان


دوره ثبت اسناد و نقشه برداری

کشور سوییس


مدیریت اجرایی


مناصب و مشاغل


رئیس

کارمند

اداره ثبت اسناد بحرین


ناظر اجرایی

وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین


مدیر امور مالی و اداری.
مدیرکل امور مالی و اداری و اموال اطفال زیر سن قانونی در وزارت دادگستری.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


محمد خلیفه آل خلیفه

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
قبیله العتوب
پیرو مذهب سنی

done in 0.0277 seconds