از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۰۴م.۱۹۰۴م.
۱۹۱۷م.۱۹۱۷م.
۱۹۳۵م.۱۹۳۵م.
۱۹۴۲م.۱۹۴۲م.
۱۹۴۳م.۱۹۴۳م.
۱۹۴۵م.۱۹۴۵م.
۱۹۴۷م.۱۹۴۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۳م.۱۹۱۳م.
۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.


توضیحات بیشتر:

دوحه پایتخت کشور قطر است.

done in 0.0815 seconds