از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۱م.۱۹۵۱م.
۱۹۵۲-۰۱-۰۱م.۱۹۵۲-۰۱-۰۱م.
۱۹۵۳م.۱۹۵۳م.
۱۹۵۳م.۱۹۵۳م.
۱۹۵۳م.۱۹۵۳م.
۱۹۵۵م.۱۹۵۵م.
۱۹۵۶م.۱۹۵۶م.
۱۹۵۶م.۱۹۵۶م.
۱۹۵۷م.۱۹۵۷م.
۱۹۵۸م.۱۹۵۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۳م.۱۹۱۳م.
۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.


توضیحات بیشتر:

دوحه پایتخت کشور قطر است.

done in 0.0803 seconds