از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۹-۰۸-۳۰م.۱۹۵۹-۰۸-۳۰م.
۱۹۵۹م.۱۹۵۹م.
۱۹۶۰-۰۸-۲۲م.۱۹۶۰-۰۸-۲۲م.
۱۹۶۰-۰۹-۰۵م.۱۹۶۰-۰۹-۰۵م.
۱۹۶۲م.۱۹۶۲م.
۱۹۶۶م.۱۹۶۶م.
۱۹۶۶م.۱۹۶۶م.
۱۹۶۸-۰۳-۲۳م.۱۹۶۸-۰۳-۲۳م.
۱۹۶۸م.۱۹۶۸م.
۱۹۷۰م.۱۹۷۰م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۳م.۱۹۱۳م.
۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.


توضیحات بیشتر:

دوحه پایتخت کشور قطر است.

done in 0.0881 seconds