از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۷۲-۰۵-۱۰م.۱۹۷۲-۰۵-۱۰م.
۱۹۷۳-۰۸-۱۲م.۱۹۷۳-۰۸-۱۲م.
۱۹۷۳م.۱۹۷۳م.
۱۹۷۸-۰۳-۰۹م.۱۹۷۸-۰۳-۰۹م.
۱۹۷۸-۰۸-۲۵م.۱۹۷۸-۰۸-۲۵م.
۱۹۷۸-۱۰-۱۱م.۱۹۷۸-۱۰-۱۱م.
۱۹۸۰-۰۶-۰۳م.۱۹۸۰-۰۶-۰۳م.
۱۹۸۲-۰۲-۰۲م.۱۹۸۲-۰۲-۰۲م.
۱۹۸۳م.۱۹۸۳م.
۱۹۸۴م.۱۹۸۴م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۳م.۱۹۱۳م.
۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.


توضیحات بیشتر:

دوحه پایتخت کشور قطر است.

done in 0.081 seconds