از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۸۶م.-
۱۹۸۷-۰۸-۲۵م.۱۹۸۷-۰۸-۲۵م.
۱۹۸۸-۰۲-۱۸م.۱۹۸۸-۰۲-۱۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۳م.۱۹۱۳م.
۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.۱۹۸۷-۰۴-۱۶م.


توضیحات بیشتر:

دوحه پایتخت کشور قطر است.

done in 0.0848 seconds