آخرین ویرایش : February 17, 2012

یوسف اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیل در رشته حقوق .

شهر پاریس


ادامه تحصیل برای دریافت دکتری در رشته حقوق.


گرایشات


رهبر

حرکت انصار السلام در عراق

( از ۱۹۵۸م. )
از سال 1958 فرماندهی و رهبری حرکت انصارالسلام در عراق را بر عهده گرفت .


تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در سال 1933 به حرکت کمونیستی پیوست و در دهه 40 به عضویت حزب کمونیست فرانسه در آمد ولی در سال 1952 به دلیل انحرافات چپی از این حزب اخراج شد .
  • در سال 1937 تابعیت عراقی از او سلب شد .

done in 0.0491 seconds