آخرین ویرایش : September 30, 2010

مصطفی قادر محمود

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .

عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .
عضو فراکسیون پارلمانی سبز در پارلمان اول .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان عضو کمیته مرکزی حزب اتحادیه میهنی کردستان و رابط این حزب با احزاب دیگر بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0526 seconds