آخرین ویرایش : February 20, 2012

منذر الونداوی

مناصب و مشاغل


نماینده

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)

( از ۱۹۶۳م. )
عضو فرماندهی کشوری حزب بعث سوسیالیسم عربی

عضویت در

گارد ملی عراق

( از ۱۹۶۳م. )
فرمانده گارد ملی تابع حزب بعث


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

کودتای 8 فوریه 1963 در عراق

( از ۱۹۶۳/۰۲/۰۸م. )


تاریخ تولد ۱۹۳۵م.
محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

done in 0.026 seconds