از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۸۶۵م.-
۱۹۱۰م.-
۱۹۱۲م.-
۱۹۱۶م.-
۱۹۲۱-۰۳-۲۱م.۱۹۲۱-۰۳-۲۱م.
۱۹۲۴م.-
۱۹۲۵م.۱۹۲۵م.
۱۹۴۵م.-
۱۹۵۷م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۱۰م.
-۲۰۰۵م.
۱۹۶۳م.-


توضیحات بیشتر:

رمادی مرکز استان الانبار عراق و رمادی نقطه جنوب غربی مثلث سنی در عراق به شمار می‌آید.
بیشتر مردم رمادی سنی‌مذهب و از قبیله دُلَیم هستند.

done in 0.0513 seconds