آخرین ویرایش : November 22, 2011

محسن صالح عبدالعزیز

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون امور پیشمرگه.
عضو کمیسیون هواشناسی.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0265 seconds