آخرین ویرایش : January 2, 2012

نجات یاسین خورشید نجار

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۸۱م. )
فوق لیسانس مهندسی شهرسازی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون آموزش عالی.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

رئیس

اداره شهربانی اربیل


پیش از عضویت در پارلمان رئیس شهربانی اربیل بوده است.

عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

رئیس چند شرکت خصوصی مهندسی


done in 0.0301 seconds