آخرین ویرایش : February 25, 2012

احمد عجیل الیاور

تاریخ درگذشت ۱۹۶۸/۰۶/۲۴م.
محل درگذشت شهر بغداد
ترور شده در فرودگاه بغداد.
ملیت کشور عراق
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:
ملاک، او یکی از بزرگترین صفحات و اقطاعات زمین کشاورزی را در موصل، بغداد و عراق در تملک داشت. مشارکت در رویدادهای مارس 1959 در موصل.

done in 0.0304 seconds