از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

الانبار بزرگترین استان عراق است و در غرب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر رمادی است.

done in 0.2068 seconds