آخرین ویرایش : February 25, 2012

گریکور یعقوب پطروسیان

مناصب و مشاغل


موسس


گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق 1948 .
دبیر شاخه ارمنی حزب کمونیست عراق 1949 .


حوادث مهم زندگی


تبعید به

کشور لبنان

( از ۱۹۵۳م. )
وی از سال 1943 به صورت فعال در تجمعات کمونیستی مشارکت می کرد و سرانجام در سال 1953 دستگیر و به لبنان تبعید شد.


تاریخ تولد ۱۹۰۶م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ترکیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0252 seconds