آخرین ویرایش : January 7, 2012

لطیف عبدالقادر صادق ماویلی

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون اوقاف.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان خطیب و امام جمعه مسجد بوه بوده است .

done in 0.0252 seconds