آخرین ویرایش : November 26, 2011

محمد امین عبدالکریم محمد

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
نماینده کرکوک.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
محل تولد شهر چمچال
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شیعه

done in 0.03 seconds